TCC logo with school hunger background
Insta.png
Twitter
Facebook
Wonderful 3.jpg
Stop School Hunger

Mae gan bob un ohonom stori i'w hadrodd...

Hoffem glywed gennych chi os wyddoch chi am unrhyw heriau y mae pobl yn eu hwynebu oherwydd eu bod nhw’n methu â manteisio ar brydau ysgol am ddim neu wasanaethau cefnogi eraill.

 

Mae hyn yn gwbl anhysbys, ac ni fyddwn yn gofyn ichi am unrhyw fanylion personol.

 

Bydd eich stori yn help i daflu goleuni ar yr heriau y mae pobl yn eu hwynebu yng Nghymru ac yn help i TCC lunio’u hymgyrchoedd er newid.

We all have a story to tell... 

We want to hear from you if you know of any challenges people are facing because of not being able to access free school meals or other support services.

​This is completely anonymous, and we won’t ask you for any personal details.

 

​Your story will help paint a picture of the challenges facing people in Wales, and shape TCC's campaigns for change. 

Done!

TCC started working on school hunger after teaching staff from TCC member group Ysgol y Grango raised the issue.  They shared their experiences of young people coming into school hungry and spending their free school meals allowance as soon as they could on breakfast.

 

This meant they then couldn’t afford to eat a proper meal at lunchtime as well, and teaching staff were stepping in to provide food or money so that pupils could eat.  These stories were backed up by TCC research, which showed that this was happening across Wales. 

Read our detailed policy paper here >

TCC launched the Wales-wide Stop School Hunger campaign in November 2019, and in December TCC members met with First Minister Mark Drakeford AM on the issue. 

​ 

In the following budget, an extra £450k was committed to run a breakfast pilot in secondary schools, starting from September 2020.  This will be for pupils who are eligible for Free School Meals, meaning they will be able to get a healthy and nutritious breakfast, either before school starts, or during morning break.   

Bu i TCC fynd ati i drechu llwgfa yn yr ysgol wedi i staff dysgu un o grwpiau aelodau TCC, Ysgol y Grango, eu hysbysu o’r broblem. Bu iddyn nhw rannu eu profiadau ynghylch pobl ifanc yn cyrraedd yr ysgol yn llwgu ac yn gwario’u lwfans cinio ysgol am ddim cyn gynted ag oedden nhw’n medru ar frecwast.

 

Roedd hyn wedyn yn golygu nad oedden nhw’n medru fforddio bwyta pryd sylweddol amser cinio hefyd ac roedd y staff dysgu yn cynnig bwyd neu arian i’r disgyblion fedru bwyta. Cafodd y straeon hyn eu profi gydag ymchwil TCC a ddangoswyd bod hyn yn digwydd ledled Cymru.   

Darllenwch ein papur polisi manwl yma  >

Bu i TCC lansio’r ymgyrch Dysgu Nid Llwguledled Cymru ym mis Tachwedd 2019. Ym mis Rhagfyr bu i aelodau TCC gyfarfod gyda Phrif Weinidog, Mark Drakeford AC, i drafod y mater.

Yn y gyllideb ddiweddaraf, cafodd £450 mil ychwanegol ei neilltuo i gynnal cynllun brecwast prawf mewn ysgolion uwchradd o fis Medi 2020. Bydd y cynllun brecwast yn arbennig ar gyfer y disgyblion hynny sy’n gymwys i fanteisio ar Brydau Ysgol Am Ddim. Felly bydd yn golygu bod modd i’r disgyblion hynny fwynhau brecwast iach a maethlon un ai cyn i’r ysgol ddechrau neu yn ystod amser egwyl y bore.

 

Mae 49% o’r staff addysgu ‘weithiau’ yn darparu bwyd

i ddisgyblion, gyda 13% yn gwneud hynny’n ‘aml’. 

49% of teaching staff 'sometimes' provide food to pupils,

with 13% doing so 'often'. 

Rhoi i TCC

Rydym yn elusen lawr gwlad, cwbl annibynnol, sy'n dwyn y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif.

Bydd eich cyfraniad yn ein helpu ni i gynnal ymgyrchoedd fel bod modd inni wneud gwahaniaeth ynghylch y problemau y mae pobl yng Nghymru yn eu hwynebu.

Donate to TCC

We are a fully independent, grassroots charity, holding decision makers to account.  

 

Your donation will help us run campaigns so that we can make a difference on the issues facing people in Wales.