TCC tree

Gyda diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym ni’n chwilio am drefnydd cymunedol i gefnogi cymunedau yng ngogledd-ddwyrain Cymru i adnabod a gweithio ar faterion sy’n cael effaith ar y cymunedau hyn. Byddwch chi’n gweithio gyda grwpiau amrywiol gan gynnwys grwpiau ffydd, sefydliadau cymunedol ac ysgolion, yn eu cefnogi nhw i gynnal ymgyrchoedd lleol a dylanwadu ar bobl sy’n gwneud penderfyniadau.

Swydd-ddisgrifiad llawn

Cytundeb: Rydym wedi sicrhau arian ar gyfer y swydd hyd at Ragfyr 2024 ac rydym wedi ymrwymo i geisio arian i barhau gyda’r gwaith heibio i’r dyddiad hwnnw hefyd. 

Cyflog: £27,202 - £31,152 a chyfraniad pensiwn 10% 

  • Mae ein pwyntiau cyflog yn seiliedig ar raddfa gyflog ieuenctid a chymunedol JNC.  Buasem ni’n disgwyl ichi gychwyn ar bwynt 15, sy’n £27,202 ar hyn o bryd– ond fe allwn ni drafod pwynt uwch ar gyfer ymgeiswyr arbennig. 

  • Fe allwch chi symud un pwynt ar hyd y raddfa gyflog bob blwyddyn hyd at bwynt 20 (£31,152 ar hyn o bryd ), yn dibynnu ar werthusiad blynyddol. Efallai y gallwn ni gynyddu’r cyflog i gyd-fynd gyda chostau byw yn ôl penderfyniad ein hymddiriedolwyr.  

 

Oriau: Rhwng 30 a 37 awr yr wythnos. Fe allwn ni ystyried trefniadau gweithio hyblyg, ond a fyddech chi cystal â thrafod hyn gyda ni cyn ymgeisio.
 

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: Hanner dydd, dydd Gwener 24ain o Fedi 2021. 

Dyddiad cyfweld: Dydd Mawrth 5ed o Hydref, yn Wrecsam (yn ddibynnol ar gyfyngiadau Covid)

 

Dyddiad hyfforddiant: Os byddwch chi’n llwyddiannus, byddwn ni’n disgwyl ichi fynd ar hyfforddiant trefnu cymunedol preswyl o 6yh ar ddydd Gwener 15fed o Hydref – 6yh ar ddydd Sadwrn 16eg o Hydref 2019, ym Mhenmaenmawr

 

Rhai buddion:

  • Byddwn ni’n cyfrannu 10% o’ch cyflog blynyddol i’ch cynllun pensiwn (bydd angen i  chi gyfrannu 5%).

  • 23 diwrnod o wyliau blynyddol a diwrnodau gŵyl y banc ar ben hynny. Bydd hyn yn cynyddu o ddiwrnod gyda bob blwyddyn o wasanaeth, hyd at 30 diwrnod a gwyliau banc ar ben hynny.

  • Mynediad at Raglen Cymorth i Weithwyr, sy'n cynnwys llinell gymorth 24 awr, cyngor ariannol a chyfreithiol, adnoddau ar-lein, a sesiynau cwnsela.

  • Hyd at ddwy sesiwn hyfforddi allanol y mis.

  • Cyfleoedd hyfforddiant a datblygu: lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

  • Cyfle i wneud newid go iawn mewn cymunedau.

  • Y cyfle i weithio fel rhan o dîm bach, gan lunio agenda gyffredinol y sefydliad.

 

Byddwch chi’n adrodd i: Ein prif drefnydd cymunedol, ni fydd neb yn adrodd i chi.

 

I ymgeisio: Anfonwch neges e-bost at office@tcc-wales.org.uk â’ch CV a llythyr eglurhaol heb fod yn fwy na dwy dudalen A4.  Sicrhewch fod y llythyr eglurhaol yn dangos yn glir sut rydych yn bodloni pob un o'r meini prawf hanfodol a restrir ym manyleb yr unigolyn.

 

Mae TCC yn gyflogwr cyfle cyfartal. Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan bawb sy’n addas i ymgeisio beth bynnag ydy eu hil, rhyw, anabledd, crefydd/cred, cyfeiriadedd rhywiol neu oed.

 

Ar gyfer trafodaeth gyfrinachol am y rôl, cysylltwch trwy e-bost â office@tcc-wales.org.uk i drefnu amser i siarad â Kay Polley neu Sam Rex-Edwards.