TCC logo with school hunger background
Insta.png
Twitter
Facebook

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r lwfans prydau ysgol am ddim, fel y gall plant tlotaf Cymru fwyta brecwast a chinio iawn.

  

Cyflwynwyd prydau ysgol am ddim am y tro cyntaf dros 100 mlynedd yn ôl - i lenwi bwlch yn stumogau plant ac ym mhocedi athrawon. Mae llwgu yn yr ysgol yng Nghymru heddiw yn ein tywys yn ôl i'r oes Edwardaidd.

 

We are calling on the Welsh Government to increase the free school meals allowance, so the poorest children in Wales can eat breakfast and a proper lunch.

 

Free school meals were first introduced over 100 years ago – to fill a gap in children's stomachs and in teachers' pockets. School hunger in today’s Wales marks a return to the Edwardian era. This must stop. 

 

Arwyddwch ein Deiseb 

Sign our Petition

Rydw i’n galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r lwfans prydau ysgol am ddim, fel y gall plant tlotaf Cymru fwyta brecwast a chinio iawn.

I call on the Welsh Government to increase the free school meals allowance, so the poorest children in Wales can eat breakfast and a proper lunch.

Our own research backs up evidence from the likes of the Children’s Commissioner for Wales that children are arriving at secondary school, too hungry to learn. A significant group of children eligible for free school meals are forced to choose between eating breakfast or a proper lunch. They can’t have both. 

 

This means that free school meals – the Welsh Government’s key anti-child poverty tool in secondary schools – is failing to stop school hunger.  

Read our detailed policy paper here >

 

Mae ein hymchwil ein hunain yn cefnogi tystiolaeth arall gan Gomisiynydd Plant Cymru ac eraill, bod plant yn cyrraedd yr ysgol uwchradd, yn rhy llwglyd i ddysgu. Gorfodir grŵp sylweddol o blant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim i ddewis rhwng bwyta brecwast neu ginio iawn. Ni allant gael y ddau.

 

Mae hyn yn golygu bod prydau ysgol am ddim – prif ddyfais Llywodraeth Cymru i atal tlodi plant mewn ysgolion uwchradd -

yn methu mynd i’r afael â llwgu di-ddiwedd. 

Darllenwch ein papur polisi manwl yma  >

 

Mae 49% o’r staff addysgu ‘weithiau’ yn darparu bwyd

i ddisgyblion, gyda 13% yn gwneud hynny’n ‘aml’. 

49% of teaching staff 'sometimes' provide food to pupils,

with 13% doing so 'often'. 

Mae gan bob un ohonom stori i'w hadrodd...

P'un a ydych chi'n athro, cynorthwyydd dysgu, llywodraethwr ysgol, rhiant neu ddisgybl, mae eich stori'n bwysig.

Bydd eich stori yn helpu i baentio llun o'r llwgu sy'n wynebu ein

disgyblion tlotaf a pham mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gynyddu

prydau ysgol am ddim, fel y gallant fforddio bwyta brecwast a chinio iawn.

We all have a story to tell... 

Whether you’re a teacher, teaching assistant, school governor, parent or pupil, your story matters. Your story will help

paint a picture of the hunger facing our poorest pupils and why

Welsh Government must increase free school meals, so they can

afford to eat breakfast and a proper lunch. 

Rhoi i'r ymgyrch

Rydym yn elusen lawr gwlad, cwbl annibynnol, sy'n dwyn y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif.

Bydd eich rhodd yn ein helpu i atal llwgu yn yr ysgol a chefnogi plant tlotaf Cymru.

Donate to the campaign

We are a fully independent, grassroots charity, holding decision makers to account.  

 

Your donation will help us stop school hunger and support the poorest children in Wales.